Mame

Mama u ovo ludo doba | Mommy in this crazy time

Drage mame,

Ja sam neko ko ne voli da piše o trenutnoj situaciji u celom svetu zvanoj Covid-19, ali sticajem okolnosti želela sam da sa vama podelim jednu jako zanimljivu, s druge strane poučnu temu.

Koliko je lako odnosno teško biti mama u ovom ludom vremenu, otkrićete u nastavku teksta.

Biti mama je jedno predivno zanimanje koje iza sebe nosi puno truda, previše ljubavi, pažnje, brige i borbe za svoje dete i svoju porodicu. Zanimanje koje će vam doneti previše bogatstva, ali ne u smislu novca, već svega što vam je potrebno da preživite jedan dan, pa još jedan, pa još jedan… i tako do kraja života. Znači, majčinstvo je ono što nam daje vetar u leđa i za šta živimo ceo život, bilo da naše dete ima 5 meseci, 5 godina ili 45 godina.

Ali kako sada sve to sprovesti u delo? Kako biti dobra mama, kako obezbediti svom detetu predivne uspomene kada samo sedimo kod kuće?

Nažalost, većina mama i tata generalno danas ima previše posla kod kuće i oko nje, pa svoje dete zabavljaju telefonom, tabletom, lap topom, Tv-om itd. Primetićete da današnja deca znaju da barataju telefonima bolje od nas starijih.

Ali zašto to nije dobro? -Evo ja ću vam ispričati svoje iskustvo sa svojim roditeljima.

Ja sam neko ko je praktično na selu odrastao, ko je uvek držao knjigu u ruci, učio pesmice, matematiku itd. Svoje detinjstvo pamtim baš po mami i tati. Zbog čega? Verovali ili ne, moj telefon je bio dostupan roditeljima 24/7 i na njemu nisam mogla baš svašta da pišem i radim. Vreme na telefonu sam provodila kada svi spavaju ispod ćebeta i to čitajući online knjigu ili eto nekom porukom za simpatiju. Nisam imala izlaske do 4 ujutru, nisam blejala ispred Tv-a po čitav dan. Nisam smela. I Ne, ja nisam odrasla pre 30 godina, meni je sada 20. Sa 14 godina sam otišla u drugi grad, u srednju školu, da potpuno sama napravim sebi bolje sutra.

Zašto vam ovo pričam? Iako moji roditelji meni nisu dozvoljavali 95% onoga što su mogli moji vršnjaci, ili što rade današnja deca, moji roditelji su najbolji na svetu. Zbog čega? Zbog toga što su mi obezbedili detinjstvo za pamćenje. Okej, nisam izlazila do 4 ujutru, ali sam do 4 znala da sedim sa mamom i zbijam razne šale od kojih obe plačemo od smeha. Nisam gledala Tv, jer moj Tv su bili moji mama i tata. Stalno smo se igrali, glumili zajedno, učili nove stvari, uvek je imalo šta da se radi! Pamtim dane kada smo znali da udjemo u komšijin kukuruz da se jurimo svo troje, pa nas komšija najuri odatle a mi se smejemo pa uveče odemo da mu ukrademo sve purenjake koje ima. Znali smo satima da sedimo jedni sa drugima da rešavamo probleme i smišljamo nove strategije.

Ostavite se medija. Crtaći neće ništa pomoći detetu, varate se! -Sada kada imate vremena, u doba Korone, kada sedite kod kuće, pričajte sa decom! Igrajte se Mice, klikera, rata sa motkama, tenis sa improvizovanim reketima. Oživite stare dane. Ako nemate vremena od kućnih poslova, to nije izgovor! Zašto da ne uključite mašinu zajedno sa detetom? Zašto da ne perete sudove zajedno? Zašto da ne napravite kolač koji će biti samo vaš? Zašto da ne sedite do kasno sa decom i pričate o tome kakvo je bilo vaše detinjstvo? Zašto ne napravite borbu jastucima? To su sitnice.

Sada kada imate vremena, provedite ga maksimalno sa onima zbog kojih živite. Obezbedite detetu savršeno detinjstvo bez mnogo para a sa previše uspomena. Obezbedite mu priču koju će sutra prepričavati drugarima, partnerima, svojoj deci. Nikada ne znate šta donosi sutra. Nikada ne znate kada je kraj, zato danas uradite sve i napravite najbolji dan!

Ne znam šta bih dala da sada mogu da se vratim kući i porazgovaram sa njima još 5 sati, do jutra. Ne znate koliko fali sve to, ali upravo te uspomene koje su života vredne me drže da budem ono što su mi i dali, dobar čovek.

Uzmite ovu Koronu kao jednu pozitivnu stvar koja vam je dala više vremena za sebe i za vaše najmilije. Iskoristite je na najbolji mogući način. Jer nikad ne znaš šta će biti sutra.
Dear moms,

I am someone who does not like to write about the current situation in the whole world called Covid-19, but given the circumstances, I wanted to share with you a very interesting, on the other hand instructive topic.

How easy or difficult it is to be a mom in this crazy time, you will discover below.

Being a mother is a wonderful profession that brings a lot of effort, too much love, attention, care and struggle for your child and your family.  An occupation that will bring you too much wealth, but not in terms of money, but everything you need to survive one day, then another, then another … and so on for the rest of your life.  So, motherhood is what gives us the wind in our backs and what we live for all our lives, whether our child is 5 months, 5 years old or 45 years old.

But how to put it all into action now?  How to be a good mother, how to provide your child with wonderful memories when we are just sitting at home?

Unfortunately, most moms and dads generally have too much work to do at home and around today, so they entertain their child with a phone, tablet, laptop, TV, etc.  You will notice that today’s children know how to handle phones better than us older ones.

But why isn’t that good?  -Here I will tell you my experience with my parents.

I am someone who practically grew up in the countryside, who always held a book in his hand, studied songs, mathematics, etc.  I remember my childhood by my mom and dad.  Why?  Believe it or not, my phone was available to parents 24/7 and I couldn’t write and work on it all.  I spent time on the phone when everyone was sleeping under a blanket, reading an online book or some sympathy message.  I didn’t have outings until 4 in the morning, I didn’t stare in front of the TV all day.  I didn’t dare.  And No, I didn’t grow up 30 years ago, I’m 20 now. At the age of 14, I went to another city, to high school, to make myself better tomorrow.

Why am I telling you this?  Although my parents didn’t allow me 95% of what my peers could do, or what today’s kids do, my parents are the best in the world.  Why?  Because they provided me with a childhood to remember.  Okay, I didn’t go out until 4 in the morning, but I used to sit with my mom until 4 and make various jokes, both of which make us cry with laughter.  I didn’t watch Tv because my Tv was my mom and dad.  We played all the time, acted together, learned new things, there was always something to do!  I remember the days when we knew we were going into a neighbor’s corn to chase all three of us, so the neighbor rushed us out of there and we laughed and in the evening went to steal all the turkeys he had.  We used to sit with each other for hours to solve problems and come up with new strategies.

Leave the media.  Cartoons will not help a child, you are wrong!  -Now when you have time, in the age of Corona, when you are sitting at home, talk to your children!  Play Mice, clicker, war with poles, tennis with makeshift rackets.  Revive the old days.  If you don’t have time from chores, that’s no excuse!  Why not switch the machine on with your child?  Why not wash the dishes together?  Why not make a cake that will be just yours?  Why not sit up late with the kids and talk about what your childhood was like?  Why not make a pillow fight?  Those are the little things.

Now that you have time, spend it to the maximum with those for whom you live.  Provide your child with a perfect childhood without a lot of money and with too many memories.  Provide him with a story that he will tell tomorrow to friends, partners, his children.  You never know what tomorrow brings.  You never know when the end is, so do everything today and make the best day!

I don’t know what I would give if I could go home now and talk to them for another 5 hours, until the morning.  You don’t know how much all that is missing, but it is these memories that are worth living that keep me from being what they gave me, a good man.

Take this Crown as one positive thing that has given you more time for yourself and your loved ones.  Make the most of it.  Because you never know what tomorrow will be like.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s